mydlovary_head

Realizované akce

Realizované akce  a vyhodnocení MPOV na předchozí období

1996

Oprava kaple
První část opravy kaple, která řešila propadlou podlahu a odvedení zasakující vody od kaple, byla provedena již v roce 1995. V roce 1996 se pokračovalo výměnou oken a dveří a opravou střechy kněžiště.
V roce 1999 byly do kaple instalovány lavice.
Náklady v roce 1996 činily 70 000 Kč, z toho bylo 30 000 Kč dotace.

1997

Doplnění kanalizace
Byly doplněny dva chybějící úseky kanalizačních stok z KG PVC včetně betonových revizních šachet. V SZ části to byla stoka délky 120 m napojená do kanalizace v silnici a v jižní části obce stoka délky 360 m směrem ke Kolonii.
Náklady činily 1 340 000 Kč.

Adaptace knihovny
Nové prostory pro knihovnu se musely hledat z důvodu restituce původního objektu. Vznikly adaptací  skladu bývalého obchodu, který obec zakoupila. Šlo o oddělení prostor knihovny od stávajícího obchodu a vytvoření nového vstupu včetně bezbariérového přístupu.
Provoz v nových prostorách se osvědčil, výhodou je především dostatek místa a lepší prostředí než bylo v předchozích objektech. Knihovna byla následně vybavena výpočetní technikou umožňující přístup k internetu.
Náklady na adaptaci činily 160 000 Kč, z toho byla 80 000 Kč dotace z POV.

1998

Rekonstrukce vodovodu
S předáním vodohospodářského majetku obcím připadlo obci dokončení rekonstrukce vodovodu zahájené VaKem v předchozím roce. Původní litinový vodovod byl z roku 1940 a vznikaly na něm často poruchy.
Náklady činily 1 371 581 Kč, z toho byla 400 000 Kč dotace.
 
Rekonstrukce NN a VO v Kolonii
Rekonstrukci NN v Kolonii prováděla JČE a obec se připojila s rekonstrukcí VO. Náklady na VO byly  403 000 Kč.

Oprava požární nádrže
Požární nádrž o rozměrech 35 x 20 m a hloubce od 0,7 do2 m byla vybudována v rámci akce Z v roce 1976 jako náhrada za návesní rybníček. Postupně však došlo k porušení stability části stěn a poškození dna, proto byla nutná její oprava.
Byl vybetonován práh pro kotvení stěn, opraveny poškozené části dna, nádrž byla nově natřena a přeložen byl i chodník okolo nádrže.
V rámci opravy byl odstraněn drobný objekt šaten a sociálního zázemí, který byl černou stavbou ve zdevastovaném stavu.
Náklady činily 350 000 Kč, z toho byla 140 000 Kč dotace z POV.

1999

Oprava místních komunikací -1. etapa
V roce 1999 byla zahájena 1.etapa opravy místních komunikací, pokračující zejména v letech 2001-2003.
Úprava návsi spočívala v osazení obrubníků pro vymezení tvaru návsi, provedení chodníku ze zámkové dlažby podél č.p.19 a doplnění uličních vpustí v prostoru návsi.
Náklady činily 535 000 Kč, z toho byla 130 000 Kč dotace z POV.


2000

Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Ke stávající objektu hasičské zbrojnice ze 70. let s plochou střechou byla provedena přístavba a celý objekt byl zastřešen valbovou střechou s taškovou krytinou a opatřen novou fasádou, aby lépe zapadl mezi ostatní stavby na návsi.
Náklady činily 532 000 Kč z toho 190 000 Kč byla dotace z POV.


2001

Chodníky, oprava pomníku
Byl vybudován chodník přes zavezený rybník, chodník u zastávky autobusu a přístup a úprava okolo pomníku, včetně celkové opravy pomníku Padlým v první světové válce.
Náklady na chodníky a opravu pomníku byly 270 000 Kč.

Zateplení fasády OÚ, pošta, hospoda
Objekt č.p. 19 je dominantním objektem na návsi, měl fádní šedou břízolitovou fasádu s výkvěty vlhkosti a pro elektrické vytápění užívané na obecním úřadu měl nízký tepelný odpor.
Proto bylo provedeno zateplení objektu novou plastickou a barevnou fasádou, která ho opticky dělí na tři části. Předzahrádka hostince byla doplněna pergolou.
V rámci úprav bylo provedeno rozšíření prostor obecního úřadu s novým bezbariérový vstupem.
Náklady činily 327 000 Kč z toho 150 000 Kč byla dotace z POV.

Oprava silnice
V tomto roce SÚS po naléhání obce provedla pokládku nového povrchu silnice III. třídy vedoucí přes ves.
Obec  se na opravě podílela 280 000 Kč.
 
Oprava místních komunikací - 2. a 3.etapa
V 2.etapě opravy MK byl proveden pilotní úsek délky 100 m v jižní části obce mezi č.p 72 - 76. Bylo rozhodnuto, že u MK nebudou zřizovány chodníky, vzhledem k malému provozu a možným problémům s odvodněním komunikace. Oprava spočívala v osazení obrubníků pro vymezení rozsahu vozovky, vyrovnání stávajícího podkladu a provedení nové asfaltové vrstvy.
Vzhledem k úspěšné realizaci pokračovala oprava 3. etapou v úseku mezi MK opravenou v roce 1994 v Kolonii a začátkem obce.
Náklady činily 309 000 Kč.

2002

Oprava místních komunikací - 4.,5. a 6. etapa
4. etapa opravy MK pokračovala zbývajícím úsekem délky 100 m mezi 2. a 3.etapou a dále u č.p.37 parkovištěm a úsekem délky 200 m směrem k návsi.
5. etapa opravy byla provedena na návsi. Šlo o parkovací stání před obecní úřadem a hostincem a hlavně o vyspravení podkladu a pokládku nové asfaltové vrstvy.
6. etapa délky 220 m byla provedena v JV části obce a zahrnovala tak zvanou Uličku a úsek mezi parkovištěm u č.p. 37 a vjezdem k č.p 79 a v jejím rámci vzniklo několik dalších parkovacích stání.
Náklady na opravu MK v roce 2002 byly 1 485 000 Kč.

Zateplení fasády obchodu a knihovny
Po kladně přijaté realizaci fasády č.p.19 bylo rozhodnuto ze stejných důvodů o zateplení fasády objektu obchodu a knihovny. Pro větší barevnost návsi byly zvoleny odstíny, které zatím na budovách návsi chyběly. V rámci opravy byly upraveny chodníky okolo objektu a schody do obchodu.
Náklady činily 410 000 Kč, z toho 195 000 Kč byla dotace z POV.


2003

Oprava místních komunikací - 7. etapa
7. etapa opravy byla provedena v délce 250 m v západní části obce od návsi směrem ke hřišti a směrem k č.p.3. Oprava části komunikace směrem k č.p.3 byla dalším zkušebním úsekem, protože šlo o úsek, na němž nebyl dosud asfaltový povrch.
V rámci této etapy byla vybudováno i parkoviště v SZ části obce před č.p.14 a provedena oprava sousedícího napojení MK na silnici.
Náklady na opravu byly 640 000 Kč.

Oprava střech a fasády kaple
V tomto roce došlo k dokončení oprav kaple započatých v roce 1995. Byla  provedena nová střecha v kombinaci keramických tašek a mědi, ošetření krovu proti dřevokazným houbám a hmyzu, opravy omítek sanačními maltami zvenku i zevnitř a nová dlažba kněžiště.
Náklady činily 500 000 Kč, z toho 200 000 Kč byla dotace z POV.


2004

Hřiště v Kolonii
Na základě požadavků obyvatel Kolonie bylo vybudováno na pozemku za bytovkami asfaltové oplocené hřiště o rozměrech 18 x 36 m s tréninkovou tenisovou zdí. Pozornost byla věnována usazení hřiště mezi stávající vzrostlou zeleň.
Náklady činily 584 000 Kč z toho 200 000 Kč byla dotace z POV a 150 000 Kč dotace z nadace Duhové energie.

Plynovodní přivaděč
STL přivaděč z PE D90 v délce 1000 m, vedený z bývalé Elektrárny přes část obce zvanou Kolonie, byl podmiňujícím předpokladem plynofikace obce.
Náklady činily 1 029 000 Kč s tím, že přivaděč bude následně odprodán JČP.

2005

Plynofikace obce Mydlovary

Dokončení vlastních rozvodů plynu po obci provedla firma Inteps Písek, vyhodnocení plynofikace by mělo proběhnout do konce února r.2007.

POV 2005

Oprava střechy OÚ, pošta, hospoda

V rámci programu obnovy venkova byla opravena střecha nad OÚ, poštou a hospodou, bylo provedeno nové laťování a střešní systém KM - beta, práce provedla firma KPV Lisoň, hodnota díla činí 350 000 Kč. Dotace od POV 180 000 Kč.

POV 2009

Oprava střechy sálu hospody.

V roce 2009 byla opravena sřecha sálu kospody. Původní vnitý eternit byl nahrazen trapezovými plechy v barvě červené. práce provedla firma "Pokrývačství Pečenka " ze Strachovic. Z Programu obnovy venkova obdržela obec dotaci ve výši 130 000 Kč. Celková cena díla 320 000 Kč.

Nadace ČEZ 2012

"Úprava návsi a obecních komunikací III. etapa".

Projekt podporovaný 180 000 Kč, Nadací ČEZ, byl realizován v letošním roce celkové náklady  ve výši 517 828 Kč. Projektem bylo dosaženo zlepšení životního prostředí v obci a vzhled obce Mydlovary

Vyhodnocení MPOV za předchozí období

Předchozí MPOV byl realizován celý s výjimkou vodohospodářských  akcí a půdní vestavby fitnescentra.
Mechanický stupeň čištění odpadních vod a napojení části obce na ČOV Bionafty a Teplárny, nebyly realizovány z důvodu nulového legislativní tlaku vyvíjeného na obec v této oblasti.
Půdní vestavba obecního fitnescentra byla původně uvažována jako náhrada dřívější posilovny, o kterou však mládež ztratila zájem, a tak nebyl důvod po demolici původního objetu budovat náhradu.
Na druhé straně byla realizována řada akcí navíc. Zejména zateplení fasád obecních budov, rozsáhlejší opravy místních komunikací a akce v období 2003-2004, které předchozí MPOV již časově nepokrýval.

Oranžový rok 2014 v Mydlovarech
Do projektu Oranžový rok 2014 byly zařazeny tři akce, Velká cena soutěž o putovní kahan, Výlet do Info centra JE Temelín a Noční hasičská soutěž.
www.temelínky.cz
 
ETE_logo_BLACK.jpg
 
banner_234x60_zo.gif
 
CMYK.jpg
 
Nadace ČEZ - 2014  projekt "Bezpečně do školy".
Obec Mydlovary obdržela od Nadace ČEZ příspěvek na projekt "Bezpečně do školy". Vrámci projektu bude opravena komunikace v místní části obce "Kolonii".
stavby 2013 Mydlovary 017.JPG
 
Projekt "Úprava návsi a komunikace IV. etapa Mydlovary", dokončen.
V červenci byl dokončen projekt "Úprava návsi a komunikace IV. etapa Mydlovary"
který byl podpořen Nadací ČEZ částkou 180 000 Kč.
Projekt přispěl k bezpečnému pohybu po komunikaci i výrazně k lepšímu vzhledu obce Mydlovary.
Náves IV etepa Mydlovary 022.JPG
 
Kogenerační jednotka v Mydlovarech
Ve čtvrtek dne 18.3.2010 byla uvedena do provozu v teplárně Mydlovary nová kogenerační jednotka. provozovatelem je společnost Eon - Trend.
kogen jednotka 2010 016.jpg
 
Autobusová zastávka v Mydlovarech
Na sklonku roku 2008 byla postavena nová autobusová zastávka příspěvek na stavbu poskytl ČEZ,a.s. 100 000 Kč.
Zastávka 031.jpg
 
ČEZ Ipol 08 007.jpg
 
www.portal.gov.cz
 
mydlovary_leftpic
 
Hasičská zdrojnice
HasicskaZbrojniceZ.jpg
 
Interier kaple v Mydlovarech
4.10.Kř .El..Ira 001.jpg
 
Interier Obecní knihovny
KNIHOVNA 016.jpg
 
Požární nádrž Mydlovary
V létě slouží dětem  ke koupání v zimě jako kluziště
Edomek Zastupitelstvo2010 016.jpg
 
Garáž
V r.2012 byla postavena garáž pro uskladnění mechanizace je opatřena elektronickým zabezpečovacím systémem s kamerou.
Garáž 4 006.JPG
 

23.11. Klement

Zítra: Emílie
Drakiáda 2014
V sobotu dne 15. 11. 2014 se koná na hasičském hřišti "Na Horánku" premierový ročník mydlovarské drakiády, program pro děti připravil spolek Mydlovaran.
 
Mydlovarský guláš 2014
V sobotu dne 15. 11. 2014 se koná v hospodě Mydlovarka tradiční soutěž o nejlepší guláš od 19. 00 hod.
 
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva
Dne 4. 11. 2014 na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Mydlovary byl zvolen starostou Petr Ciglbauer, místostarostou Ing. Jiří Krtička.
 
Spolek mydlovarských občanů - MYDLOVARAN
Nově založený spolek,  stanovy a více v rubrice Spolky v obci
www.mydlovaran.eu
 
Souprava pro likvidaci bioodpadu
Obec Mydlovary zakoupila traktor s nosičem kontejnérů. Kontejner bude sloužit  k soustřeďování bioligického odpadu. Traktor i pro zimní údržbu komunikací a pro ostatní pracovní aktivity obce.
 
Oranžový rok 2014 v Mydlovarech
Podrobnosti naleznete na www.temelínky.cz

Tradiční noční hasičská soutěž "ČEZ noční hasičská soutěž Mydlovary"
V sobotu dne 16.8.2014 na hřišti" Na Horánku"od 21.30 hod.
ETE_logo_COLOR[2].jpg
 
Noc s Andersenem
Dne 4. 4. 2014 se koná v Obecní knihovně Mydlovary akce pro děti "Noc s Andersenem".
 
Prapor posvěcen 21.7.2012
svěcení praporu 2012 028.JPG
 
Slavnostní svěcení praporu SDH Mydlovary.
V sobotu dne 21. července 2012 posvětí mydlovarští hasiči svůj první prapor v téměř devadesátileté historii sboru. Akce se koná v rámci "Oranžového roku 2012 s JE Temelí".
 
Nový nájemce hospody v Mydlovarech
Od května roku 2012 provozuje hospodu v Mydlovarech nový nájemce. V hospodě byly provedeny některé opravy instalatérského charakteru, nově zastřešena pergola a instalovány nové stoly a sedačky pro venkovní sezení. K návštěvě mydlovarské hospody srdečně zveme.
 
Výsadba aleje ovocných stromů
Obec Mydlovary získala v r. 2011 grant 129 000 Kč. na výsadbu aleje ovocných stromů. Celkem 165 vysokokmenů slivoní, jabloní a hrušní bylo vysazeno okolo bývalého parovodu a kolem cesty na Blata.
 
Hasičský bál
V sobotu 11. 1. 2014 od 20.00 hod. se koná v sále hospody "Mydlovarka" tradiční Hasičský bál. K tanci i poslechu bude hrát nejstarší jihočeská dechovka "Babouci"
hasičský ples2010 017[1].jpg
 
Hřiště na petanque
V Mydlovarech na návsi bylo dáno do užívání hřiště na petanque.Obec zaplatila materiál a mechanizaci, práce provedli svépomocí občané obce Mydlovary
Petanque hři 014.jpg
 
Boží muka - vítejte v Mydlovarech
Březen 09 017.jpg
 
Slavnostní svěcení praporu SDH Mydlovary.
V sobotu 21. července 2012 mydlovarští hasiči posvětí první prapor svého sboru. Akce se koná také v rámci "Oranžového roku 2012 s JE Temelín.
 
www.portal.gov.cz
 
Obleky-hasiči 006.jpg
 
Sběrné místo elektro spotřebičů
Obec Mydlovary uzavřela v měsíci srpnu smlouvu se společností Elektrowin, Asekol a Ecobat o odběru  drobných i velkých elektrospotřebičů a baterií. Občané obce Mydlovary ,ale i z okolí mohou ukládat elektrospotřebiče po dohodě se starostou na určené místo. Je nutno dodržovat zásadu: odevzdávat kompletní zařízení.

Přístřešek II - vandal 019.jpg
 
Rekultivace starých ekologických zátěží - odkaliště.
Likvidace starých ekologických zátěží po bývalé úpravně uranových rud MAPE Mydlovary, probíhá již druhé desetiletí.
K-E 19.11.06.JPG[1].jpg
 

Návštěvnost stránek

070853
mydlovary_foot