Změna velikosti písma

Souhlasíte se svozem pevného domovního odpadu 1 x za dva týdny?

Ano
29 (39.2%)
Ne
45 (60.8%)
Je mi to jedno
0 (0%)

Od 7. 3. 2019 17:26 celkem hlasů: 74

Hlasování uzavřeno.

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Služby v obci > Dětské hřiště > Provozní řád

Provozní řád

 

obecni_erb_maly.png

PROVOZNÍ ŘÁD

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MYDLOVARY

Majitel a provozovatel: Obec Mydlovary, Mydlovary čp. 61, 373 49 Mydlovary,

IČO: 00581780

 

1.      Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.

2.     Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 12 let. Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob  vykonávající dozor a dohled nad dětmi.

3.     Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.

4.      Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.

5.      Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

6.     Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

 

7.       Návštěvník je povinen

·       seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště;

·     dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku;

·       zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.

 

8.       Návštěvníkům je zakázáno

·         vstupovat do prostoru dráhy skluzavky v době jejího pohybu;

·         je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje;

·         přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou;

·         přelézání zábran a zábradlí;

·         provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětské prolézačky;

·        používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání;

·         používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku;

·         vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR 158

Záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor 150

Integrovaný záchranný systém 112

  Tento provozní řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce Mydlovary č. UZ-28-4/19