Obec Mydlovary
ObecMydlovary

Dětské hřiště


Obecní erbProvozní řád dětské hřiště Mydlovary
Majitel a provozovatel: Obec Mydlovary, Mydlovary čp. 61, 373 49 Mydlovary,

IČO: 00581780


Provozní podmínky

 • Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
 • Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 12 let. Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob  vykonávající dozor a dohled nad dětmi.
 • Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.
 • Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
 • Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.
 • Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.


Návštěvník je povinen

 • seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště;
 • dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku;
 • zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.


Návštěvníkům je zakázáno

 • vstupovat do prostoru dráhy skluzavky v době jejího pohybu;
 • je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje;
 • přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou;
 • přelézání zábran a zábradlí;
 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětské prolézačky;
 • používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání;
 • používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku;
 • vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý.


Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.


Důležitá telefonní čísla

 • Policie ČR 158
 • Záchranná služba 155
 • Hasičský záchranný sbor 150
 • Integrovaný záchranný systém 112


Tento provozní řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce Mydlovary č. UZ-28-4/19

Program rozvoje venkova

Projekt Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary

Projekt Pořízení vybavení na podporu spolkové činnosti Mydlovary

Mapový portál

Mapový portál - GObec

Odstávky v obci

nepodařilo se zobrazit banner

 

V obraze

Mobilni aplikace

Odkazy ke stažení zde