Obec Mydlovary
ObecMydlovary

Obecní knihovna


Odkaz na www - Knihovna Mydlovary

Zakládání veřejných obecních knihoven bylo nařízeno zákonem z 22. července 1919, č.430/1919 Sb. a většina obcí tento zákon naplnila v průběhu dvacátých let.
Knihovna v Mydlovarech vznikla na přelomu let 1923 – 1924, přesné datum založení není známo.
Nejstarší zachovaný obecní rozpočet je na rok 1922 a byla v něm v položce XI/4 ( obecní knihovna ) vyčleněna částka 316 korun, 60 haléřů. Také v rozpočtech v letech 1923 – 1929 počítali představitelé obce s příspěvkem na obecní knihovnu ve výši 150 – 200 korun.
Obecní knihovna v Mydlovarech mohla existovat již roku 1922, rozpočet ovšem nemusel být čerpán, ale její zařízení bylo zakoupeno během roku 1923. Z výše uvedeného je patrné, že obecní knihovna v Mydlovarech v roce 1924 již určitě existovala.
V roce 1925 podle obecní kroniky měla již dříve založená obecní knihovna 106 knih a nacházela se v Mydlovarech č.p.8 u Bartošů, v Haškovině.
Prvním knihovníkem byl Karel Bartoš.
Ještě jedna zajímavost se váže k domu č.p. 8, z tohoto domu pocházel otec spisovatele Jaroslava Haška, Josef Hašek, profesor na pražské reálce. Po druhé světové válce sloužila knihovna občanům Mydlovar v budově zvané Obecnice a po jejím zbourání se našlo místo v č.p. 62, tam byla až do roku 1996. Když byla budova vydána v restituci a knihovna se musela vystěhovat, našla azyl v prostorách obecního úřadu č. p. 19, kde se muselo uskrovnit jak zastupitelstvo, tak knihovnice.
V roce 1997 se podařilo s pomocí dotace z POV adaptovat sklad prodejny na knihovnu. Nově upravený prostor je plně vyhovující a slouží občanům od 16. 1. 1998.
Knihovnu navštěvují všechny vrstvy obyvatel obce, ale i z okolí. Obecní úřad pamatuje ve svém rozpočtu také na obecní knihovnu a na nákup nových knih. V prosinci roku 2001 byl za pomoci grantu Ministerstva kultury zaveden internet, ten zvýšil zájem, především dětí. Od února roku 2002 je v knihovně provozován veřejný internet. V roce 2003 knihovna obdržela darem závodní knihovnu podniku Energovod České Budějovice. V roce 2004 v rámci soutěže Vesnice roku získala knihovna titul Jihočeská knihovna roku 2004 a zároveň byla nominována do celostátního kola v kategorii základní knihovna mezi dvanáct nejlepších knihoven z celé republiky. Získala zvláštní ocenění za cílevědomý rozvoj knihovny a diplom za druhé místo spolu s knihovnou v Babicích. Od 29. 11. 2005 má knihovna zavedený nový knihovnický program Clavius a od 1.1. 2010 se půjčují knihy přes počítač. Uspokojovat potřeby žáků a studentů, to je jeden z prvořadých úkolů naší knihovny a obstarávání doporučené četby. Díky dobré spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou můžeme využívat i knižní fond této knihovny. Jsou nám zapůjčovány 2x do roka soubory nových knih, v nich kolem 300 svazků knih. Vlastní knižní fond má kolem 8 000 svazků, ročně se vypůjčí ke 2 000 knih. Současná knihovnice, Marie Ciglbauerová, vede Obecní knihovnu Mydlovary od 1. 1. 1989.
V knihovně se uskutečnily během let různé akce, besedy se spisovateli, předvádění kosmetiky, návštěvy žáků ZŠ Zahájí a ZŠ Olešník, návštěvy knihovnice v obou školách, besedy o přírodě s promítáním filmu, beseda s exkurzí, Vítání občánků, cvičení žen při hudbě, besídka ke Dni matek, návštěva a beseda s novinářem, beseda s výtvarnicí a ukázky paličkování, zapojení čtenářů do Tříkrálové sbírky, loutková divadla, návštěva z Ameriky, beseda v ZŠ o P. Ondokovi – účast v Projektu do škol, zapojení čtenářů do soutěže Magnesia Litera, měření tlaku a cukru – beseda o cukrovce, beseda nad knihami První čtení, kurz internetu pro důchodce, vítání adventu, výroba vánočních ozdob, vystoupení dramatického kroužku ze Zlivi, rozsvícení vánočního stromu, beseda o cestě po Izraeli, loutkové divadlo LUK, cvičení kalanetiky, cvičení dětí předškolního věku,  Noc s Andersenem se spaním a bez spaní,  psaní vyprávění o Noci s Andersenem ve škole, Na kolech po knihovnách s návštěvou herečky Kateřiny Macháčkové, D.J. Žáka a Květy Cempírkové, loučení s prázdninami se spaním v knihovně, adventní zpívání a živý betlém, vánoční koncert, beseda o výstupu na Mont Blanc, beseda o výstupu na Elbrus,  Mikulášská nadílka, soutěž o nejchutnější vanilkový rohlíček, beseda a výstava o Heleně Zmatlíkové, večer plný her a zábavy, vánoční dílna, velikonoční dílna, odpoledne plné her a zábavy, čtenářská olympiáda, beseda z návštěvy gulagů, soutěž o nejlepší linecký koláček, jarní dílna, rodinné spaní v knihovně, pasování čtenářů, štrůdlobraní s besedou o Kapverdských ostrovech, beseda o cestě na Srí Lanku, beseda o Austrálii, účast ve výtvarné soutěži Lesy a příroda kolem nás, beseda s ukázkami výroby figurek z kukuřičného šustí, výstava betlémů z různých materiálů, hravé prázdninové pátky, podzimní dílna atd. Během let prošla obecní knihovna několika stavebními úpravami.

Program rozvoje venkova

Projekt Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary

Projekt Pořízení vybavení na podporu spolkové činnosti Mydlovary

Mapový portál

Mapový portál - GObec

Odstávky v obci

nepodařilo se zobrazit banner

 

V obraze

Mobilni aplikace

Odkazy ke stažení zde