Obec Mydlovary
ObecMydlovary

Provozní řád

Obecní erbProvozní řád víceúčelového hřiště Mydlovary
Majitel a provozovatel: Obec Mydlovary, Mydlovary čp. 61, 373 49 Mydlovary

IČO: 00581780

Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště na tel. č: 739 034 473 u pana Miloše Vlasáka


Provozní podmínky

 • Veškerá sportovní i jiná činnost se děje na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníka.
 • Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné kontroly.
 • Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu VH cizímu subjektu, např. za účelem pořádání turnaje apod. Přednost však mají vždy místní hráči.
 • Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Pobyt na víceúčelovém hřišti je na vlastní nebezpečí, za nezletilé dítě ručí rodič, odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba.
 • Dětem mladším 6 let je vstup na víceúčelové hřiště povolen pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby, či jiné dospělé osoby starší 18 let.
 • Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.
 • Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.
 • V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.


V areálu hřiště je dále zakázáno

 • kouřit v celém prostoru hřiště,
 • konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 • poškozovat zařízení areálu a zeleň,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • používat otevřený oheň,
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 • přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
 • lézt po konstrukcích, sítích apod.,
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 • při přemístění fotbalových branek z důvodu druhu provozovaného sportu je nutné zpětné přišroubování branek k pantům za brankou. Fotbalové branky, pokud jsou mimo své místo (pod basketbalovými koši) a nezajištěné panty, je zakázáno je používat,
 • pokud je z důvodu druhu sportu nutno odstranit sloupky a sít, tak toto bude umístěno vně hřiště a po konci je nutné je vrátit na původní místo
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vodit psy a jiná zvířata na hřiště.


Povinnosti uživatele

 • Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.
 • Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
 • Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky.
 • Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.
 • Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.


Provozní doba víceúčelového hřiště

Doba využití pro veřejnost + sportovní oddíly

 • Pracovní dny: 16:00 – 20:00 hodin (mimo tuto dobu dle dohody se správcem)
 • Sobota: 10:00 – 21:00 hodin
 • Neděle: 10:00 – 21:00 hodin
 • V zimních měsících tj. od listopadu do března je provoz hřiště dle povětrnostních podmínek pouze se souhlasem správce hřiště.
 • Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.
 • Rezervace pro jednotlivce i skupiny je možná nejméně 1 den dopředu. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt (toto je možné provést telefonicky i zprávou SMS nebo osobně na adrese Mydlovary 34).
 • Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci neprodleně nahlásit, nejpozději 2 hodiny předem.
 • Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.
 • S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vstupu na hřiště.
 • Kontakt na správce hřiště je uveden na webových stránkách Obecního úřadu
  Správce víceúčelového hřiště je Ing. Miloš Vlasák +420 739 034 473
 • Vstup a využívání víceúčelového hřiště jsou bezplatné.


Důležitá telefonní čísla

 • Policie ČR 158
 • Záchranná služba 155
 • Hasičský záchranný sbor 150
 • Integrovaný záchranný systém 112


Tento provozní řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce Mydlovary č. UZ-17-3/19

Program rozvoje venkova

Projekt Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary

Projekt Pořízení vybavení na podporu spolkové činnosti Mydlovary

Mapový portál

Mapový portál - GObec

Odstávky v obci

nepodařilo se zobrazit banner

 

V obraze

Mobilni aplikace

Odkazy ke stažení zde