Obec Mydlovary
ObecMydlovary

SDH Mydlovary


Odkaz na stránky SDH Mydlovaru: https://www.sdhmydlovary.eu/news.php

Historické okénko k založení sboru

V roce 1925 byl založen v obci Mydlovary Sbor dobrovolných hasičů. Historie sboru, především v počátcích existence je velmi dobře dokumentována v "Pamětní knize SDH Mydlovary". tato kniha byla velmi pečlivě psána od r. 1925 do r. 1939. Byla dochována až do dnešních dnů a je v ní mnoho poučného o tom jak žili naši předci, obyvatelé obce Mydlovary, jakou vážnost dávali členství ve spolku dobrovolných hasičů. Rádi bychom zájemcům o historii a životě našich předchůdců přiblížili a proto na těchto místech budeme uveřejňovat úryvky z této pro nás tak cenné knihy.

Příchod stříkačky

Došlo oznámení od firmy "Smékal, že stříkačka je vyhotovena a na podzimních vzorkových veletrhů  v Praze vystavena o čemž se sbor skutečně přesvědčil. Dne 17 září přišlo oznámení ze staničního úřadu v Dívčicích, že stříkačka došla. Ve veselé náladě vydalo se 18 členů v pracovním stejnokroji pro stříkačku, kteří k večeru v 19. hodin za zpěvu se stříkačkou do obce přijíždí. Občané zdejší ustali od práce a hromadně spěchali, aby přítomni byli slavnostnímu příjezdu.Večer pak za hudby harmoniky, byl slavnostně příchod oslaven. Večer dne 19 září v sobotu uspořádal sbor slavnostní kabaret, za přítomnosti několika členů sborů Olešníka a Zahájí. Vneděli dne 25 září započato bylo se skoušením stříkačky Skoušený strojník pověřený firmou byl pan Kulíšek. Sbor ke zkoušce požádal ze závodu J.Č.E. pana ing. Pavla Hřebačku, který se dostavil a každý pohyb stříkačky bedlivě sledoval. Byly schledány některé závady při chodu stříkačky, některá ložiska příliš zahřívala, dále některé hadice u šroubení tekly a teprve po odstranění závad všech, sbor stříkačku převzal. Zástupce  firmy pan Kulíšek prohlásil, že předával stříkačky v mnoha obcích ,ale tak přesně a vzorně jako zde se mu ještě nepřihodilo. Ovšem přiznal tomu plné právo. nyní nadešla sboru hojná činnost.

Mladý sbor potřebuje finanční prostředky a technické zázemí

Pro zdárný chod sboru dobrovolných hasičů bylo nutno vybudovat hasičskou zbrojnici (sklad na stříkačku a hasičské náčiní), Sklad byl vybudován a stavební náklady uhradila sboru obec Mydlovary, jednalo se o 9000 Kč. Stříkačka a příslušenství stála celkem se zdaněním dohromady 64 260 Kč. SDH si musel vzíti ůvěr a obec se zavázala, že bude hradit úroky. Různé sbírky a dary přispívaly ke splácení dluhu. Cituji z kroniky hasičského sboru ." Jedině v ohledu darovacím zatvrzelé a neuznalé Jihočeské Elektrárny, závod v Mydlovarech spojené s Kruhovou cihelnou. Tito byly žádány dvakráte, vlastně se prosilo o slevu na dodaný materil (na hasičárnu), Slevu neposkytli žádnou, aniž žádného jiného daru na pořízení a vybudování tohoto velkolepého díla, což budiž v  živé paměti všem těm, kteří po nás činnosti ve sboru se ujmou". Dále se v kronice píše. Jak obyčejem jest na počátku roku u každého sboru, ujednali jsme a uspořáfali 1. Hasičský ples a sice na den 24. ledna v místnostech hostince " U Klikarů". Ples byl hojně navštíven hosty, zvláště přítomny deputace sousedních sborů, Zahájí,Olešník, Velice, Nákří, Zbudov a Chlumec. První tento ples vykázal, neb vynesl čistého zisku 775 Kč 30 hal. Na sbor se pamatovalo při každé zábavě neb svatbě sbírkami. Získával tím sbor ze zábav i ze svateb značně finančních prostředků což budiž v upomínku pro ty, kteří se po nás na činnosti sburu budou podílet. Zdrojem peněz bylo i pořádání divadelních představení. V roce 1925, dne 25. srpna bylo uspořádáno představení "Cikánština pomsta" spojené s dožínkovou slavností a výletem do lesa. Režisérem divadla byl přítel Josef Šlapák a ochotníci sdružení z obcí Mydlovary, Zahájí a Olešník. Před slavností provedena byla sbírka po obci. Zdejší hospodyňky byly štědré, darovaly vejce, mouku, máslo , cukr, kávu a chléb. Z darovaného vypraven byl bufet a oslavnosti vše vyprodáno. Po odečtení výloh bylo čistého zisku 1873 Kč 79 hal. Obnos tento plynul do pokladny sboru.

Slavnost, odhalení a předání motorové kombinované stříkačky pořádaná dne 30. května 1926

Od deváté hodiny do půl jedenácté dopolední byla volná cvíle, která určená byla za vhodnou pro Mši Sv., která byla konána v místní kapli důstojným panem farářem Václavem Pulcem farářem ze Zahájí, aby každý člen i účastníci slavnosti nebyli vyrušováni. V půl jedenácté byl sraz sborů před parkem odkud se šlo průvodem ke stříkačce. Hned přednesli  školní děti krásné básně o hasičství. Děti vedl třídní učitel Ladislav Maršálek jenž toho času vyučuje v Obecné škole v Zahájí. Rodné jeho místo jeho bylo na Schwarzenberzké baště zvané "Vomáčka". Starosta obce František Hajný zahajuje slavnost vítá přítomné, jak přítomné přátelské sbory i přítomné občany. Hned po uvítání následuje předání stříkačky obci sboru. Přítomný župní starosta přítel Antonín Vlach z Hluboké nad/Vltavou, vzal všechny členy do slibu a všichni členové rukou podání se zavázali, že s láskou a horlivostí svůj úkol řádně a ochotně vůči blížního záchraně vždy v každý čas horlivě plniti budou. Po tomto okamžiku ujal se slova slavnostní řečník pan Jerhot František, jenž ve své řeči ocenil toto vykonané dílo. Proslov měl velice krásný, každého účastníka zajímal a ke konci přeje, aby jsme tohoto stroje nikdy k ničemu nemuseli používat. Po skončení řeči následoval bouřlivý potlesk, zapětí státních hymen, pak starosta obce vzdává všem přítomným dík za účast a přál další slavnosti mnoho zdaru. Potom následovalo defilé a rozchod členstva. Za okamžik zahlaholí na návsi hasičská trubka "Hoří, hoří", mžikem hrne se činné členstvo ke stříkačce a s vzornou rychlostí uvádí stříkačku do chodu a za čtyři minuty chrlí se třemi proudy voda na střechy, což vzbudilo u přítomnných návštěvníků jak hasičů tak občanů veliký obdiv. Zastaveno , nářadí složeno, hadice byly vytaženy na stožár a následoval společný oběd.

Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů v Mydlovarech z let 1925-1940

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Program rozvoje venkova

Projekt Revitalizace veřejného prostranství Mydlovary

Projekt Pořízení vybavení na podporu spolkové činnosti Mydlovary

Mapový portál

Mapový portál - GObec

Odstávky v obci

nepodařilo se zobrazit banner

 

V obraze

Mobilni aplikace

Odkazy ke stažení zde